Hočąk Text — Hare Recruits Game Animals for Humans, Version 2

translated by Richard L. Dieterle


The syllabic text, which has neither transliteration nor translation, is written with a dark, thick pencil, with good clarity. The text is of unknown provenance. The handwriting is very similar to that of Sam Blowsnake, so the text may have been transcribed by him from oral dictation. It was never published, nor was it even so much as transliterated and translated.

English Translation

 

p. 135 —
Ai Ki deAe se Ao Ai Ki Ki d se Ai x de
Hikį
šere.
higi,
gišare.
"Hixaže
To awake
he acted.
Body
when he arrived,
he cut bare.
"I buried her

 


 

Ai o ni niK w A s K tt K. w Kidi Ko i s y K s Ki rKe
hiuninįka
wahara.
Gająga
wąkšigo'įra
yakaragiske
the little mother
my.
Now
the lives
I [give refuge, also]

 


 

A o Ktt n Ae Ktt w wi Kd Kd n Ks. A ntt te e x doKo ni de.
ha'ųkjanahe
gają."
Wawikšąkšąnąkra
hanąč
tee
xaškųniže.
I will do
."
In every direction
all
this
he uncovered.

 


 

tt n Ki Al l m n s. diAidiAiKi A Kidi. Ao w ttisi deAe.
Janągi
hąpmanira
šišik
hągiži.
howajiriže.
When he saw
the walkers on light
bad
he did it.
He caused them to go up.

 


 

tt n K. m se Ki. w xoAo liAi ni diAi diAi Ks Ki.
Jánąga
mąrégi
waxopį́nį
šišigarági
All
of the earth
spirits
bad

 


 

n Ke Ao s. Aoyi rii ni Ki se Ki. di Ke so Kdi w do de.
nąkehura
hųyis'inįkiregi,
žigé
rukšiwažuže.*
the upper part of the back
[when body ... for any time]
again
[he pulled down.]

*ru-, to pull by means of the hand towards one; kši, to displace; žu, to put.

 


 

e rKe. w Kidi Ks. liAi w Kidi Kii ni Ktt n Ae de
Ésge
wąkšikra
piwagiži
k'inikjanaheže
Therefore,
the men
[remaining]
will continue

 


 

p. 136 —
Ai se de. e Ki. te e di. tt n K.
hireže.
égi
t'eži
janąga
they do.
Then
he killed
all

 


 

A Ke liAi n s Ae se K tt. no ni Ke.
hąké
pihinara
heregáją,
nųnįgé
not
the good ones
he did,
but

 


 

tt n K. w d s so tti s n s.
janąga
wažąra
rujira
nąra
all
the things
the food,
the wood,

 


 

A ttA n K Ae se Ko ni. w liAi o Kette Ai se de.
hačanąkahereguni
wapihi
ų'kjehireže.
[which ever one he did]
[tame]
they would be made.

 


 

e rKe. w o de. liAi Ai w wi Ki
Ésge
wa'ųže.
Pįhí
wawigi.
Thus
he did.
Carefully
he picked them.

 


 

w xi Kette Ai se de. e tt roto w Ai de. tt n K.
Waxikjehireže.
Éja
stowahíže.
Jánąga
[They will be loaded with something].
There
he gathered them.
All things

 


 

w niyo tteKe s. Ao tts. Ao w s. w d de rKe s
waniyóčgera,
hųjra,
hųwara,
wažąžesge,
the animals,
bears,
elk,
these sorts of things,

 


 

A n ttAi roto w Ai de. w niyo tteKe xoAo no ni Ks deKe.
hanąčį
stowahíže.
waniyóčge
xununįkraske,
all these
he gathered together.
Animals
the little ones, also

 


 

w Ke Ko deKe. wi ttA wK. w d de rKe s deKe.
waké,
gųšgé,
wičáwak,
wažąžesgeraske,
raccoons,
skunks,
muskrats,
all of these sorts of things, also

 


 

p. 137 —
e Ki wi Ki ni Ai tto do Ke se de. de tt tt n K
égi
wikini
hijožukereže.
Žejajanąga
and
grease
[cover themselves in].
When all was ended

 


 

diAi Ai Kette Ki di w Ki o Kette Ke. tt n K.
šį
higejegiži,
waki'ųkjege.
Jánąga
fat
when he made them,
he would [do it].
All things

 


 

w KidiKi s so tti se Ktt n Ae Ki di. de e diAi
wąkšigira
rujirekjanahegiži,
žee
šį
the living ones
when they were to be eaten,
these
fat

 


 

w Ai Ktt n Ae de. tteAe Kitti s. Ao w K. Ai Ki wx deAe.
wahikjanaheže.
Čekjira
howaką
higiwaxše,
he would cause them to be.
The first time
eel
he asked him,

 


 

tt rKe Ai Ktt n Ae Ki di. Ao w K we de.
"Jasgé
hįkjanahegiži?"
howaką
wéže.
"What
would I suck?"
eel
he said.

 


 

w KidiKi so tti Ktt n he de e de. e rKe.
"Wakšig
rujikjanaheže,"
éže.
Ésge
"Humans
could I eat him?"
he said.
And so

 


 

w ditti Ke K we de. Ai s tt ni reKe K tt e de.
Wašjįgega
wéže,
"Hi
rajnisgegają,"
éže.
Hare
said,
"With teeth
after you eat a piece."
he said.

 


 

Ai s Ki w A de. Ai s. reAe se ttAi re de. n Ke we rKe de
hira giwaháže.
hira
seréjireže.
Nąkeweskeže.
Teeth he showed him.
The teeth
they were long.
He was also afraid.

 


 

p. 138 —
e Ki. te e. wK Kidi Ke tt. w i Ao w tti n.
Égi
tee
wąkšigeja
waihowajiną
And
this one
among the people
[he asked him]

 


 

so ttese Ai rKe w deAe Ki di. Ai K n K. mi Ki
rujere.
"Hisgé
wašegiži
hikanąk
mįki
to go eat.
"Some portion
as you said
[I took it]
[as he lay there]

 


 

xl leKe. Ao Koo de. K tt roKo teKe Kitti Ki di.
xapge
hok'ųže,"
gają.
Skutege
gijigiži
quickly
to give it back,"
.
Because of the sourness
after he received them

 


 

Ai s lo rA n Ai de. Ai leAe ni Ke tt tA n.
hira
bosąnąhiže.
Hi
pe
nįgeja
taną.
the teeth
by means of great force, they fell out.
Teeth
in his head
at someplace
he had left.

 


 

ttAo we xitti niKi Ai rKe niKi Ao t Ai se de.
Čowexjį
nįk
hisgé
nįk
hotahireže.
Very little
small
some
small ones
they remained.

 


 

e tt. Ao w K xK deAe. w ditti Ke
Éja
howaką
xakše.
Wašjįge
There
eel
he cried.
Hare

 


 

A Ke liAi ni w Ae K tt. tt Ko A Ke
hąké
pįni.
Wahegają,
"Jagú
hąké
not
he did not like it.
He said,
"How
not

 


 

de rK ni Kette n. Ai teKe niKi w s K. tee wi se Ki di
žeskanikjeną.
Hiteknįkwaraga
tee
wiregiži.
could it not be?
Your little uncles
this
they have to work with.

 


 

p. 139 —
Ai so tti s ni Ae Kette n e de. e Ki w ditti Ke
Hirujiranihekjeną,"
éže.
Égi
Wašjįge
I will be meant for eating,"
he said.
And
Hare

 


 

niK w i Ki nl deAe e liAi n.
nįk
wa'įkinapše,
"Epįna,
little
he began to thank himself,
"It is good,

 


 

Ai Ke de. e Ki di Ke. ttA s.
hikéže?
Égi
žigé
čara
is it not?
And
again
the deer

 


 

de e di. w Kidi Ks. so tti s ni Ae Ktt n Ae de e de.
žeeži
wąkšigra
rujiranihekjanaheže,"
éže.
that
the humans
it will be meant for eating,"
he said.

 


 

di Ke. e Ki. Aotto tte K. Ai Ki w xi se de.
Žigé
égi
hųjega
higiwąxireže,
Again
then
the bears
they asked him,

 


 

Ai so tti se Ktt n Ae n. e de. Ai d. A t Ki ntt ttiKi di.
"Hirujirekjanaheną?"
Éže,
"Hižą
hataginąjgiži
"Will we be eaten?"
He said,
"One
if he fasts

 


 

dA n Ai e Ktt n Ae n. e de. de d A Ke
šaną
hiékjanaheną,"
éže.
Žežą,
"Hąké
only
will he find,"
he said.
[That one],
"Not

 


 

A t Ki ntt miy n K Ao ni Ki di. wo xeAe s.
hataginąč.
Mįyanąk.
Honįgiži,
woxera
to fast.
He sits.
If he looking for him,
from a storage pit

 


 

p. 140 —
ttAi so le tt. n ls A Ki tt A K ni Ktt n Ae n.
čiróbeja
nąpra
hagiją
haganikjanaheną.
by the door
the hand
partition
he will be brought to him.

 


 

de Ko Ki di. A Ke Ai tt ni Ktt n Ae n. e de.
Žegųgiži,
hąké
hijanikjanaheną,"
éže.
For that reason,
not
I will not come (or change),"
he said.

 


 

Ao tte. A Ke de rKe a ni ne.
"Hųje
hąké
žesge
anine,"
"Bears
not
of that nature
it is not said,"

 


 

w dtti Ke Ke e de. de rKe s Ki di. m K A ni se s.
Wašjįgege
éže.
"Žesgeragiži
mąkąhanįrera
Hare
said.
"If he was of that nature
of the medicine

 


 

A Ke w d Ai so d a Ki s ni n.
hąké
wažą
hirut'agiraniną.
not
thing
by means of the hand he would not fall dead.

 


 

di Ke doAoKo ni Ai se s. A Ke w d s
Žigé
škuni
hirerá
hąké
wažąra
Again
perhaps
when they got him
not
the thing

 


 

Ai d no ni Ai s ni n. e Ki. di Ke.
hižą
nuní
hiraniną."
Égi
žigé
one
to know nothing
they are not doing it."
And
again

 


 

doAoKo xeAe te s. Ai Ki wx deAe. we de. Ai Ao
šųkxetera
higiwaxše,
wéže.
"Hiho
the horse
he asked him,
saying,
"I ask permission

 


 

w ditti Ke. Ai teKe niKi w s K. Ai o ni niKi w s K w Ki do
Wašjįge
hiteknįkwaraga
hiuninįkwaraga
wakížu
Hare
your little uncles
your little aunts
be with them

 


 

p. 141 —
w Kdi K i Ktt n Ae n. w w Ki te Ktt n Ae n. tt Ko s.
wąkšig'įkjanaheną,"
wawagé.
"Tekjanahéną.
Jagura
to live in the future,"
he said to them.
"I will go.
Whatever, what kind of

 


 

Ai d riKi Kese Ki ne w Ki Kii A ni Ae Ktt n Ae n.
hižą
sgįgeregi
newakik'ihanihekjanaheną,"
one
it is heavy
I will be doing it myself,"

 


 

e de. w ditti Ke ni K w i nl deAe. e liAi n.
éže.
Wajįgenįka
wa'įnąpše,
"Epiną.
he said.
Little Hare
began to thank him,
"It is good.

 


 

AoKo s ni K tt. liAi s Ktt n Ae s. y leAe se rA n.
Hųgra
nigáją.
Pįrakjanahera.
Yaperesana
The chief
you are.
You will do well.
I know

 


 

w n i liAi r ni n. mi dA n. A Ke
wanąį
pįraniną
Nišaną
hąké
without effort
you did well.
As you only
not

 


 

A m ni Ke ni K tt Ae se n. w Kidi Ks tti Kette Ai deAe
hamąnigenigają
hereną.
Wągiži
karajikjehiže.
when he is caused not to walk
to be.
When he calls
you will cause yourself to come.

 


 

Kette s. e liAi n e de. e Ki.
Gejera
epíną,"
éže.
Égi
[Because of this]
it is good,"
he said.
And

 


 

p. 142 —
w w Ke tt n K. ni so tti se Ktt n A wi
wawagé,
"Janąga
ni
rujirekjaną.
Hawi
he said to them,
"All
of you
will be eaten.
Hides

 


 

Ai dA wi s. wi Ki ni tt ne e Ki. Ao Ai s wi se.
hišawíra.
Wiginįjąne."
Égi
hohirawire.
you promised to me.
[You are to stand together with men."]
And
they were defeated.

 


 

ni diAi Ktt n A wi n. wi Ke Ki di. Ao tte K. ttAo ni xitti
"Ni
šikjanahawiną."
Wigegiži
hųjega
čonixjį
"You
will take part in this favor."
When he told them
Bear
the very first

 


 

Ai tt Ao miKi deAe. e tt de Ko
hijá
homįkše.
Éja
žegų́
there
to lie down.
There
now

 


 

Ao Ki K w ttA de. e rKe diAi xitti de. e dA n.
hogiga
wačąže.
Ésge
šįxjįže.
Éšaną
to give
he chose.
Therefore
much fat.
Only

 


 

w d s.
e Ki
de de Ko K tt.
tt tt Kiri Ke K.
wažąra
égi
žežegúñgają.
Jająksigega
the things
here
thus they were.
Mink

 


 

Ai tt Ko woKo Ai se de. A Ke de rK ni n.
hiją
kuwųk
hireže.
"Hąké
žesganiną.
there
he dove in
he did.
"Not
it can be.

 


 

A Ke sotto liAi n d w o n.
Hąké
ruj
pįnažą
wa'ųną,"
Not
to eat
a good one
he is,"

 


 

p. 143 —
ay se Ki di. so xe Ai s n K. so riKi Ki se de
airegiži.
Ruxe
hiránąga
rusgįkireže.
they were saying.
They chased him
they did and
they wrung him out.

 


 

e rKe so s so reAe se tti se de.
Ésge
róra
rosere*
jiréže.
And so
body
squeezed out
he began.

*this seems to be the right translation for the context, but the attested form of this word is rosiri.

 


 

di Ko Ko deKe n K. m no Ai tt
Žegų́gų
škenąga
mąnų
hija
So in that manner
also
to steal
there

 


Ao tal deAe. Ko te de e Ai Ke
hot'ąpše.
"Koté,
že'e
hįké
he jumped into.
"Koté,
this one
not

 


 

rotto liAi ni d w o n. lA n diAi
sųč
pįnįžą
wa'ųną.
Pana
šį
to finish
not a good one
he did.
The head
fat

 


diKi Ki d Ae se n. ay se K tt. we de
šikižą
hereną,"
airegáją.
Wéže
a good one
it is,"
they were saying.
He said

 


 

Ko deKe ni K. w Kidi Ks. Ai d Ao w d n K.
Gųškenįka,
"Wąkšikra
hižą
hówažánañgá,
Little Skunk,
"The humans
one
after he becomes sick,

 


Ai sotto Ki deKe. so w d s. A Ki lA
hįruj
gišge.
Ro
wažąra
hagipa
he eats me
he does.
Body
the thing
to strike against

 


 

A ri Ktt n Ae n. e de. e Ki. w ditti Ke ni K
hazįkjanaheną,"
éže.
Égi
Wašjįgenįka
he will hold in a certain position,"
he said.
Then
Litte Hare

 


we de. liAi w Ke. w Kidi Ko i wo K n.
wéže,
"Pį
wage.
Wąkšiko'į
wogáną.
he said,
"Good
what he said.
Life
he gave them.

 


 

p. 144 —
o Kette n. Ai Ky se de. e Ki tt n K Ki di.
Ųkjeną,"
higaireže.
Égi
janągagiži
He will do it,"
he told them.
Then
everyone

 


 

A ntt oyi se de. e Ki. e se de.
haną́č
uyįreže.
Égi
éreže.
all
they did.
And
that was it.

 


Source:

The Hare Cycle, in Paul Radin, Winnebago Notebooks, Freeman #3897 (Philadelphia: American Philosophical Society, n.d.) Winnebago V, #23: 135-144.